#
#

Navigace

Obsah

D o p o r u č e n í   k l i e n t ů m

  • Klienti spoluvytváří celkové přátelské a pozitivní ovzduší Domova. Dodržují pravidla slušného chování ve vztahu k ostatním obyvatelům i personálu.

  • Klienti dodržují základní pravidla hygieny a bezpečnosti dle svých schopností a možností.

  • Klienti se podílejí na racionálním hospodaření s energiemi, vodou. Udržují čistotu v budově i okolí.

  • Klienti respektují z bezpečnostních důvodů zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm mimo vyhrazené prostory kuřárny.

  • Klienti umožní zaměstnancům Domova provedení úklidu v potřebném rozsahu na pokoji, ev. též úklid skříně a nočního stolku. Úklid nočního stolku a skříně se provádí vždy za přítomnosti klienta.

  • Klient užívá řádně vybavení pokoje, neničí jej. Škodu způsobenou v opilosti klient uhradí.

  • Doporučujeme klientům respektovat rady lékaře a zdravotního personálu.

  • Klienti se řídí pokyny personálu ve vyjímečných situacích, při kterých hrozí ohrožení života a zdraví.

 

                                                       zajmy1         klient3