#
#

Navigace

Obsah

Základní informace

Poslání Domova

Posláním Domova pro seniory v Chebu je vytvořit klientům takové prostředí, které jim umožní prožít aktivní a důstojné stáří. Udržovat dosavadní zájmy klientů, jejich rozvoj a v rámci dané konkrétní situace jednotlivce v závislosti na zdravotním stavu zachovat možnost přirozených sociálních vazeb a integrace do místní komunity. To vše za pomoci profesionálního týmu pracovníků a podpory rodinných příslušníků, známých klienta.

 

Předmět činnosti

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti. 

Domov je otevřen spolupráci s rodinou/blízkými osobami klientů, poskytují rodinám/blízkým transparentní informace o roli služby ve smyslu Zákona. Služba usiluje o podporu samostatnosti a soběstačnosti klientů a doplňuje jejich schopnosti při činnostech vykonávaných v Domově v rozsahu podle jejich zachovaných schopností. 

Domov nabízí rodinám možnost podílet se na podpoře nebo přímé péči se svolením klienta jako jsou například - doprovody k lékařům, společné individuální plánování, navštěvování kulturních akcí, přímo-obslužná péče. 

 

Zřizovatel

Název:   Karlovarský kraj
Sídlo:     Závodní 353/88, 360 01  KARLOVY VARY
IČ:          708 911 68

 

Hlavní účel zřízení organizace

Poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb.

Poskytování pobytové služby v domově pro seniory osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Kapacita

10 lůžek 

 

S účinností od 1.1.2019 došlo ke Sloučení domova pro seniory Skalka na Americké 2176/52 a domova pro seniory na Dragounské 2272/12 v Chebu.

Na základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb podané žadatelem dne 3.12.2018 bylo dne 20.12.2018 vydáno Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje o změně registračních údajů poskytovatele sociálních služeb s účinností od 1.1.2019 s tím, že Domovu pro seniory "SKALKA" v Chebu  vzniklo nové místo podnikání sociální služby - Domovy pro seniory,  a to na adrese Dragounská 2272/12, 350 02 Cheb.

Na základě tohoto rozhodnutí disponuje Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu s účinností od 1.1.2019 na místě podnikání Americká 2176/52, 350 02 Cheb kapacitou 100 lůžek,  a na místě podnikání Dragounská 2272/12, 350 02 Cheb disponuje kapacitou 10 lůžek.

 

Cílová skupina

Cílová skupina: senioři (služba je určena dospělým od 60 let a dále seniorům od 65 let věku. Jedná se o osoby, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.)

Věková struktura cílové skupiny:

dospělí (od 60 let)

mladší senioři (65 - 80 let)

starší senioři (nad 80 let)

                                                                                

Důvody nepřijetí žadatele

dle Zákona 108/2006 Sb. § 91 odst. 3

 

Cíl

Vytvořit přirozené domácí prostředí a zajistit pocit bezpečí, obyčejným lidským přístupem prostřednictvím verbální a neverbální komunikace pomáhat seniorům zvládat běžné denní úkony a situace, zvyšovat soběstačnosti seniorů. Soustavně zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb neustálým vzděláváním všech pracovníků, profesionálním přístupem ke klientovi a nesení odpovědnosti za kvalitu své práce.

 

PODPORA

Naše zařízení je dotováno ze strany zřizovatele tedy Karlovarského kraje. Jen díky této podpoře je náš Domov schopný zabezpečit péči pro naše klienty. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Naše zařízení je monitorováno kamerových systémem, pro ochranu majetku a osob.